Duyuru Detayları
           Duyuru Detayları ¬
Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.28. Maddesinin Yürütmesi Durdurulmuştur (14.06.2014)

26.08.2014 21:00:54

Danıştay 13. Dairesi 09.06.2014 tarihli ve E:2014/481 sayılı kararı ile 25.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 3. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Yürütmesi durdurulan Tebliğ maddesi aşağıdaki gibidir.

 

"MADDE 3 Aynı Tebliğin 78.27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

 

78.28. İstekliler tekliflerini hazırlarken 4857 sayılı İş Kanunun ilgili maddelerinde düzenlenen sorumluluk çerçevesinde engelli işçi çalıştıracaklarını beyan etseler dahi, tekliflerin eşit koşullarda değerlendirilmesini sağlamak amacıyla tekliflerin değerlendirilmesinde bu durum dikkate alınmayacak, bütün istekliler tekliflerini olağan işçilik bedelleri üzerinden vereceklerdir. Ancak işin yürütümü sırasında yüklenicinin engelli işçi çalıştırması durumunda, yükleniciye fazla ödeme yapılmasını engellemek amacıyla 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar gereğince, engelli işçi çalıştırma nedeniyle Hazine tarafından karşılanan prim tutarı, idarece yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.”

 

Bundan böyle, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30’uncu maddesi uyarınca, aynı il sınırları içinde elli veya daha fazla işçiçalıştıran özel sektör işverenlerinin, çalıştırdıkları toplam işçi sayısının yüzde üçü oranında engelli işçi çalıştırmalarının zorunlu olduğu, ihaleye katılan isteklilerin Kanunun kendilerine tanıdığı hak kapsamında tekliflerini oluşturmasına engel bulunmamaktadır.

 

Konuyla İlgili Kamu İhale Kurulu'nun kararı aşağıdadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, özürlü işçi çalıştıran istekliler, teklif fiyatlarını hazırlarken özürlü istihdamı nedeniyle hazine tarafından karşılanacak olan işveren sigorta primi tutarını işçilik maliyetinden düşmek suretiyle tekliflerini hazırlayabilirler mi?