Duyuru Detaylar
           Duyuru Detaylar
Hizmet Almlar haleleri Uygulama Yn. Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik(16.08.2014)

26.08.2014 21:01:27

16 Austos 2014  CUMARTES                                    Resmî Gazete                                              Say : 29090

 

YÖNETMELK

 

Kamu hale Kurumundan:

HZMET ALIMI HALELER UYGULAMA YÖNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YÖNETMELK

 

MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayl Resmî Gazetede yaymlanan Hizmet Alm haleleri Uygulama Yönetmeliinin 3 üncü maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinde yer alan i deneyim belgeleri ibaresinden sonra gelmek üzere ve teknolojik ürün deneyim belgesi ibaresi eklenmi ve (h) bendinden sonra gelmek üzere aadaki bent eklenmitir.

 

) Teknolojik ürün deneyim belgesi: Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin (2) numaral alt bendi çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl tarafndan düzenlenen i deneyimini gösteren belgeyi,

 

MADDE 2 Ayn Yönetmeliin 39 uncu maddesinin birinci fkrasnda yer alan deneyimini gösteren belgelerin istenildii ihalelerde; ibaresinden sonra gelmek üzere teknolojik ürün deneyim belgesinin ve ibaresi eklenmi; üçüncü fkrasnda yer alan belgelerin ibaresi belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin olarak deitirilmitir.

 

MADDE 3 Ayn Yönetmeliin 45 inci maddesinin bal deneyim belgesi ve teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlenme koullar olarak deitirilmi ve maddenin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

 

(11) Teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlenmesinde aadaki esaslar göz önünde bulundurulur:

 

a) Teknoloji merkezi iletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kurulular ile kanunla kurulan vakflar tarafndan veya uluslararas fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi i birlii projelerinde ve teknogiriim sermaye desteklerinden yararlananlara, yararlandklar destekler çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çkan hizmetlerin piyasaya arz edilmesinden sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl tarafndan teknolojik ürün deneyim belgesi düzenlenir.

 

b) Teknolojik ürün deneyim belgesi, proje sonucunda ortaya çkan her bir hizmet için ayr ayr düzenlenir.

 

c) Birden fazla kiinin birlikte yararland rekabet öncesi ibirlii projeleri ile destekler çerçevesinde yürüttükleri projelerde, teknolojik ürün deneyim belgesi her bir kii için ayr ayr düzenlenir. Bu belgenin düzenlenebilmesi için her bir bavuru sahibinin proje sonucu ortaya çkan hizmeti piyasaya arz etmesi gerekmektedir.

 

d) Teknolojik ürün deneyim belgesi için yaplacak bavurulara eklenecek belgeler ve bavurunun sonuçlandrlma süresi gibi hususlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnca belirlenir.

 

MADDE 4 Ayn Yönetmeliin 48 inci maddesinin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

 

(10) Adaylar veya isteklilerce, i deneyimini gösteren belge olarak adlarna ya da unvanlarna düzenlenen teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulabilmesi için belgenin düzenlendii hizmetin ihale dokümannda tanmlanan ihale konusu i veya benzer ie uygun olmas zorunludur. Adaylar veya isteklilerin teknolojik ürün deneyim belgesini sunmas halinde, i deneyimine ilikin yeterlik kriterini salad kabul edilir. ortaklnda teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortan kendisine ait i deneyim tutarna ilikin asgari yeterlik kriterini salad kabul edilir. Konsorsiyum ortann teknolojik ürün deneyim belgesini sunmas halinde ise, belgeyi sunduu ksm veya ksmlar için i deneyimine ilikin yeterlik kriterini salad kabul edilir. Teknolojik ürün deneyim belgesi, belgenin düzenlendii hizmetin piyasaya arz tarihinden itibaren be yl süreyle kullanlabilir.

 

MADDE 5 Ayn Yönetmeliin eki Ek-1de yer alan KK015.3/H sayl Birim Fiyat Teklif Mektubu eki olan teklif cetvelinin 3 nolu dipnotunun ilk cümlesinden sonra gelmek üzere Engelli içiler için ayr satr açlacaktr. cümlesi eklenmi ve 6 nolu dipnotunda yer alan “Özel güvenlik hizmet alm ihalelerinde özel güvenlik mali sorumluluk sigortas için ayr satr açlacaktr. cümlesi yürürlükten kaldrlmtr.

 

MADDE 6 Ayn Yönetmeliin eki Ek-2de yer alan Açk hale Usulü le hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin (30) numaral dipnotunun (1) numaral açklamasnda yer alan 25.3.1 inci maddesinin son cümlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

 

Ayrca kst ay/artk gün says ve bu süre içerisinde kaç gün yol-yemek bedeli verilecei ile ayn il snrlar içerisinde isteklinin birden fazla iyerinin bulunup bulunmadna baklmakszn ihale dokümannda ayn il baznda elli veya daha fazla sayda içi çaltrlmasnn öngörüldüü ihalelerde 4857 sayl Kanununda belirtilen asgari orana uyulmak kaydyla idarece belirlenecek engelli içi says ve bu içilerin tabi olaca ücret grubu da burada belirtilecektir.

 

MADDE 7 Ayn Yönetmeliin eki Ek-4te yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usulü le hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin (25) numaral dipnotunun (1) numaral açklamasnda yer alan 25.3.1 inci maddesinin son cümlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

 

Ayrca kst ay/artk gün says ve bu süre içerisinde kaç gün yol-yemek bedeli verilecei ile ayn il snrlar içerisinde isteklinin birden fazla iyerinin bulunup bulunmadna baklmakszn ihale dokümannda ayn il baznda elli veya daha fazla sayda içi çaltrlmasnn öngörüldüü ihalelerde 4857 sayl Kanununda belirtilen asgari orana uyulmak kaydyla idarece belirlenecek engelli içi says ve bu içilerin tabi olaca ücret grubu da burada belirtilecektir.

 

MADDE 8 Ayn Yönetmeliin eki Ek-5te yer alan 4734 Sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlk Usulü ile hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin (30) numaral dipnotunun (1) numaral açklamasnda yer alan 25.3.1 inci maddesinin son cümlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

 

Ayrca kst ay/artk gün says ve bu süre içerisinde kaç gün yol-yemek bedeli verilecei ile ayn il snrlar içerisinde isteklinin birden fazla iyerinin bulunup bulunmadna baklmakszn ihale dokümannda ayn il baznda elli veya daha fazla sayda içi çaltrlmasnn öngörüldüü ihalelerde 4857 sayl Kanununda belirtilen asgari orana uyulmak kaydyla idarece belirlenecek engelli içi says ve bu içilerin tabi olaca ücret grubu da burada belirtilecektir.

 

MADDE 9 Ayn Yönetmeliin eki Ek-6da yer alan 4734 Sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlk Usulü ile hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin (30) numaral dipnotunun (1) numaral açklamasnda yer alan 29.3.1 inci maddesinin son cümlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

 

Ayrca kst ay/artk gün says ve bu süre içerisinde kaç gün yol-yemek bedeli verilecei ile ayn il snrlar içerisinde isteklinin birden fazla iyerinin bulunup bulunmadna baklmakszn ihale dokümannda ayn il baznda elli veya daha fazla sayda içi çaltrlmasnn öngörüldüü ihalelerde 4857 sayl Kanununda belirtilen asgari orana uyulmak kaydyla idarece belirlenecek engelli içi says ve bu içilerin tabi olaca ücret grubu da burada belirtilecektir.

 

MADDE 10 Ayn Yönetmelie aadaki geçici madde eklenmitir.

 

Balam olan ihaleler

 

GEÇC MADDE 13 (1) Bu maddenin yürürlüe girdii tarihten önce ilan veya yazl olarak duyurusu yaplm olan ihaleler, ilann veya duyurunun yapld tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandrlr.

 

MADDE 11 Bu Yönetmelik 19/8/2014 tarihinde yürürlüe girer.

 

MADDE 12 Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu hale Kurumu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliin Yaymland Resmî Gazete'nin

Tarihi

Says

4/3/2009

27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Deiiklik Yapan Yönetmeliklerin Yaymland Resmî Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

3/7/2009

27277

2-

10/1/2010

27458

3-

4/3/2010

27511

4-

16/12/2010

27787

5-

16/3/2011

27876

6-

20/4/2011

27911

7-

16/7/2011

27996

8-

15/7/2012

28354

9-

13/4/2013

28617

10-

24/9/2013

28775

11-

28/11/2013

28835

12-

25/12/2013

28862

13-

7/6/2014

29023