Duyuru Detaylar
           Duyuru Detaylar
ereve Anlama haleleri Uygulama Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik (16.08.2014)

26.08.2014 21:01:50

16 Austos 2014  CUMARTES                                Resmî Gazete                                                Say : 29090

YÖNETMELK

Kamu hale Kurumundan:

 

ÇERÇEVE ANLAMA HALELER UYGULAMA YÖNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YÖNETMELK

 

MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayl Resmî Gazetede yaymlanan Çerçeve Anlama haleleri Uygulama Yönetmeliinin eki Ek-1de yer alan KK001.1/Ç Münferit Sözleme çin hale Onay Belgesinin (5) numaral dipnotunda yer alan açklama aadaki ekilde deitirilmitir.

 

Bu ksmda dier açklamalarn yannda [yerli istekliler/yerli mal teklif eden istekliler] lehine %15 oranna kadar fiyat avantaj salanp salanmayacana ilikin hususlar belirtilecektir.

 

MADDE 2 Ayn Yönetmeliin eki Ek-1de yer alan KK002.M/Ç Çerçeve Anlama halesi ile Yaplacak Mal Almlar çin hale lan Formunun 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

 

6- [haleye sadece yerli istekliler katlabilecektir./Bu ihaleye sadece yerli istekliler katlabilecek olup yerli mal teklif eden yerli istekliye [ihalenin tamamnda % .(rakam ve yazyla) orannda/ ihalenin ksmnda/ksmlarnda % .(rakam ve yazyla) orannda] fiyat avantaj uygulanacaktr./hale yerli ve yabanc tüm isteklilere açk olup yerli mal teklif eden istekliye [ihalenin tamamnda % .(rakam ve yazyla) orannda/ ihalenin ksmnda/ksmlarnda % .(rakam ve yazyla) orannda] fiyat avantaj uygulanacaktr./ hale yerli ve yabanc tüm isteklilere açktr.]

 

MADDE 3 Ayn Yönetmeliin eki Ek-1de yer alan KK012.1/Ç Münferit Sözleme Aamasnda Teklif Edilen Fiyatlar Fiyat D Unsurlarla ve/veya Yerli stekliler/Yerli Mal Teklif Eden stekliler Lehine Fiyat Avantajyla Deerlendirme Tutanann en son sütununda ve (3) numaral açklamasnda yer alan Yerli mal teklif eden yerli istekliler ibareleri Yerli mal teklif eden istekliler eklinde deitirilmitir.

 

MADDE 4 Ayn Yönetmeliin eki Ek-1de yer alan KK013.M/Ç Mal Almna likin Çerçeve Anlama haleleri çin Teklif Mektubunun (4) numaral açklamas Ksmi teklife açk olmayan çerçeve anlama ihalelerinde bu maddeye yer verilecek olup, bu durumda bir sonraki madde teklif mektubu metninden çkartlacaktr. eklinde ve (5) numaral açklamas Ksmi teklife açk olan çerçeve anlama ihalelerinde bir önceki madde teklif mektubu metninden çkartlarak yerine bu maddeye yer verilecektir. eklinde; KK013.H/Ç Hizmet Almna likin Çerçeve Anlama haleleri çin Teklif Mektubu ile KK013.Y/Ç Yapm lerine likin Çerçeve Anlama haleleri çin Teklif Mektubunun (3) numaral açklamalar Ksmi teklife açk olmayan çerçeve anlama ihalelerinde bu maddeye yer verilecek olup, bu durumda bir sonraki madde teklif mektubu metninden çkartlacaktr. eklinde ve (4) numaral açklamalar da Ksmi teklife açk olan çerçeve anlama ihalelerinde bir önceki madde teklif mektubu metninden çkartlarak yerine bu maddeye yer verilecektir. eklinde deitirilmitir.

 

MADDE 5 Ayn Yönetmeliin eki Ek-2de yer alan Çerçeve Anlama halelerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 31.7.1 inci maddesinin (34) numaral dipnotunda yer alan [yerli isteklilere/yerli mal teklif eden isteklilere] % (rakam ve yazyla) orannda ibaresi ile [yerli istekliler/yerli mal teklif eden istekliler] lehine % (rakam ve yazyla) orannda ibaresi, [yerli isteklilere % (rakam ve yazyla) orannda]/[yerli mal teklif eden isteklilere ihalenin tamamnda % .(rakam ve yazyla) orannda/ yerli mal teklif eden isteklilere ihalenin ksmnda/ksmlarnda % . (rakam ve yazyla) orannda] eklinde deitirilmitir.

 

MADDE 6 Ayn Yönetmelie aadaki geçici madde eklenmitir.

 

Balam olan ihaleler

 

GEÇC MADDE 7 (1) Bu maddenin yürürlüe girdii tarihten önce ilan veya duyurusu yaplm olan ihaleler, ilann veya duyurunun yapld tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandrlr.

 

MADDE 7 Bu Yönetmelik 19/8/2014 tarihinde yürürlüe girer.

 

MADDE 8 Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu hale Kurumu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliin Yaymland Resmî Gazete'nin

Tarihi

Says

4/3/2009

27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Deiiklik Yapan Yönetmeliklerin Yaymland Resmî Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

3/7/2009

27277

2-

16/3/2011

27876

3-

8/9/2011

28048

4-

14/11/2012

28467

5-

13/4/2013

28617

6-

24/9/2013

28775

7-

28/11/2013

28835

8-

7/6/2014

29023