Duyuru Detaylar
           Duyuru Detaylar
Mal Almlar haleleri Uygulama Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmtr. (16.08.2014)

26.08.2014 21:02:12

16 Austos 2014  CUMARTES                                  Resmî Gazete                                Say : 29090

 

YÖNETMELK

 

Kamu hale Kurumundan:

MAL ALIMI HALELER UYGULAMA YÖNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YÖNETMELK

 

MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayl Resmî Gazetede yaymlanan Mal Alm haleleri Uygulama Yönetmeliinin 3 üncü maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinde yer alan i bitirme belgesi ibaresinden sonra gelmek üzere ve teknolojik ürün deneyim belgesi ibaresi eklenmi ve (i) bendinden sonra gelmek üzere aadaki bent eklenmitir.

 

j) Teknolojik ürün deneyim belgesi: Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin (2) numaral alt bendi çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl tarafndan düzenlenen i deneyimini gösteren belgeyi,

 

MADDE 2 Ayn Yönetmeliin 37 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan deneyimini gösteren belgelerin istenildii ihalelerde; ibaresinden sonra gelmek üzere teknolojik ürün deneyim belgesinin ve ibaresi eklenmi; üçüncü fkrasnda yer alan belgelerin ibaresi belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin olarak deitirilmi; dördüncü fkrasnn sonuna aadaki cümle eklenmi ve altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

 

Pilot ortan teknolojik ürün deneyim belgesi sunmas durumunda, pilot ortan asgari i deneyim tutarnn en az %20sini salamas ve dier ortaklardan her birinin i deneyim tutarndan fazla olmas koulu aranmaz; asgari i deneyim tutarnn kalan ksmnn dier ortaklardan biri, birkaç veya tamam tarafndan karlanmas zorunludur.

 

(6) Ksmi teklife açk ihalelerde, teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulmas durumunda, belgenin düzenlendii maln teklif edildii ksma yönelik i deneyimine ilikin yeterlik kriterinin saland kabul edilir. Bu belgenin düzenlendii maln teklif edilmedii ksmlar için ise ayrca i bitirme belgesi veya bu Yönetmeliin 46 nc maddesinde belirtilen belgelerin sunulmas gerekmektedir.

 

MADDE 3 Ayn Yönetmeliin 44 üncü maddesinin bal bitirme belgesi ve teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlenmesi olarak deitirilmi ve maddenin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

 

(7) Teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlenmesinde aadaki esaslar göz önünde bulundurulur:

 

a) Teknoloji merkezi iletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kurulular ile kanunla kurulan vakflar tarafndan veya uluslararas fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi i birlii projelerinde ve teknogiriim sermaye desteklerinden yararlananlara, yararlandklar destekler çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çkan ve yerli mal belgesine sahip maln piyasaya arz edilmesinden sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl tarafndan teknolojik ürün deneyim belgesi düzenlenir.

 

b) Teknolojik ürün deneyim belgesi, proje sonucunda ortaya çkan her bir ürün için ayr ayr düzenlenir.

 

c) Birden fazla kiinin birlikte yararland rekabet öncesi ibirlii projeleri ile destekler çerçevesinde yürüttükleri projelerde, teknolojik ürün deneyim belgesi her bir kii için ayr ayr düzenlenir. Bu belgenin düzenlenebilmesi için her bir bavuru sahibinin proje sonucu ortaya çkan mal piyasaya arz etmesi gerekmektedir.

 

ç) Teknolojik ürün deneyim belgesi için yaplacak bavurulara eklenecek belgeler ve bavurunun sonuçlandrlma süresi gibi hususlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnca belirlenir.

 

MADDE 4 Ayn Yönetmeliin 47 nci maddesinin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

 

(12) Adaylar veya isteklilerce, i deneyimini gösteren belge olarak adlarna ya da unvanlarna düzenlenen teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulabilmesi için belgenin düzenlendii maln teklif edilmesi zorunludur. Adaylar veya isteklilerin teknolojik ürün deneyim belgesini sunmas halinde, i deneyimine ilikin yeterlik kriterini salad kabul edilir. ortaklklarnda teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortan, hissesi orannda asgari i deneyim tutarn karlad kabul edilir. Konsorsiyum orta tarafndan teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulmas durumunda ise belgenin düzenlendii maln teklif edildii ksm veya ksmlar için i deneyimine ilikin yeterlik kriterini salad kabul edilir. Teknolojik ürün deneyim belgesi, düzenlendii maln piyasaya arz tarihinden itibaren be yl süreyle kullanlabilir.

 

MADDE 5 Ayn Yönetmeliin 61 inci maddesinin dördüncü ve altnc fkras aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki yedinci fkra eklenmitir.

 

(4) Yerli mal teklif eden istekliler lehine fiyat avantaj tannan ve birden fazla mal kaleminden oluan ihalelerin, ksmi teklife açk olarak gerçekletirilmesi ve fiyat avantaj tannan her bir ksmn tek bir mal kaleminden olumas zorunludur. Ksmi teklife açk ihalelerde, ksmlarn birinde, birkaçnda veya tamamnda yerli mal teklif eden istekliler lehine ayn veya farkl oranlarda fiyat avantaj salanabilir. Yerli mal teklif eden istekliler lehine fiyat avantaj, yerli mal teklif etmeyen dier isteklilerin söz konusu mal kalemi için teklif ettikleri bedele, kendi teklif bedelleri üzerinden ihale dokümannda belirlenen fiyat avantaj oran esas alnarak hesaplanan tutarn eklenmesi suretiyle bulunur.

 

(6) Her yl Ocak aynda Kurum tarafndan ilan edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde yer alan mallarn ihalelerinde, yerli mal teklif eden istekliler lehine % 15 oranna kadar fiyat avantaj salanmas zorunludur. Söz konusu zorunlu fiyat avantaj uygulamas, ilan veya duyurusu bu listenin yaymlanmasndan sonra yaplan mal alm ihalelerinde uygulanacaktr.

 

(7) Teklif edilen maln yerli mal olduu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl tarafndan belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli mal belgesi ile belgelendirilir.

 

MADDE 6 Ayn Yönetmeliin 62 nci maddesinin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

 

(5) deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulmas durumunda, isteklinin i deneyimini gösteren belge tutarnn asgari i deneyim tutarna eit olduu kabul edilir. ortaklnda pilot ortan teknolojik ürün deneyim belgesi sunmas durumunda, i deneyimini gösteren belge tutarnn asgari i deneyim tutarnn hissesi oranna eit olduu kabul edilir. Konsorsiyumlarda ise koordinatör ortan teknolojik ürün deneyim belgesi sunmas durumunda, i deneyimini gösteren belge tutarnn teklif verdii ksma ilikin asgari i deneyim tutarna eit olduu kabul edilir. Koordinatör ortak tarafndan farkl ksmlara farkl teknolojik ürün deneyim belgelerinin sunulmas ya da ayrca i bitirme belgesi veya 46 nc maddede belirtilen belgelerin sunulmas durumunda ise tutar yüksek olan belge dikkate alnr.

 

MADDE 7 Ayn Yönetmeliin eki Ek-1de yer alan KK002.1/M sayl Açk hale Usulü lan Formunun, KK002.3/M sayl 4734 sayl Kanunun 21 inci maddesinin (a)/(d)/(e) bentlerine göre Pazarlk Usulüyle Yaplan hale lan Formunun ve KK002.4/M sayl 4734 sayl Kanunun 21 inci maddesinin (b)/(c)/(f) bentlerine göre Pazarlk Usulüyle Yaplan hale lan Formunun 6 nc maddeleri aadaki ekilde deitirilmitir.

 

6-[haleye sadece yerli istekliler katlabilecektir./Bu ihaleye sadece yerli istekliler katlabilecek olup yerli mal teklif eden yerli istekliye [ihalenin tamamnda % .(rakam ve yazyla) orannda/ ihalenin ksmnda/ksmlarnda % .(rakam ve yazyla) orannda] fiyat avantaj uygulanacaktr./ hale yerli ve yabanc tüm isteklilere açk olup yerli mal teklif eden istekliye [ihalenin tamamnda % .(rakam ve yazyla) orannda/ ihalenin ksmnda/ksmlarnda % .(rakam ve yazyla) orannda] fiyat avantaj uygulanacaktr./ hale yerli ve yabanc tüm isteklilere açktr.]

 

MADDE 8 Ayn Yönetmeliin eki Ek-1de yer alan KK002.2/M sayl Belli stekliler Arasnda hale Usulü Ön Yeterlik lan Formunun 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

 

5-[haleye sadece yerli istekliler katlabilecektir./Bu ihaleye sadece yerli istekliler katlabilecek olup yerli mal teklif eden yerli istekliye [ihalenin tamamnda % .(rakam ve yazyla) orannda/ ihalenin ksmnda/ksmlarnda % .(rakam ve yazyla) orannda] fiyat avantaj uygulanacaktr./ hale yerli ve yabanc tüm isteklilere açk olup yerli mal teklif eden istekliye [ihalenin tamamnda % .(rakam ve yazyla) orannda/ ihalenin ksmnda/ksmlarnda % .(rakam ve yazyla) orannda] fiyat avantaj uygulanacaktr./ hale yerli ve yabanc tüm isteklilere açktr.]

 

MADDE 9 Ayn Yönetmeliin eki Ek-2de yer alan Açk hale Usulü le hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 7.1 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

 

) Yerli mal teklif edenler lehine fiyat avantaj tannmas durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli mal belgesi,

 

MADDE 10 Ayn Yönetmeliin eki Ek-2de yer alan Açk hale Usulü le hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 8 inci maddesinin (20) ve (21) numaral dipnotlarnda yer alan % (rakam ve yazyla) orannda ibareleri [ihalenin tamamnda % .(rakam ve yazyla) orannda/ ihalenin ksmnda/ksmlarnda % .(rakam ve yazyla) orannda] eklinde deitirilmitir.

 

MADDE 11 Ayn Yönetmeliin eki Ek-4te yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usulü le hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 7.1 inci maddesinin birinci fkrasnn (g) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

 

g) Yerli mal teklif edenler lehine fiyat avantaj tannmas durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli mal belgesi,

 

MADDE 12 Ayn Yönetmeliin eki Ek-4te yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usulü le hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 8 inci maddesinin (15) ve (16) numaral dipnotlarnda yer alan % (rakam ve yazyla) orannda ibareleri [ihalenin tamamnda % .(rakam ve yazyla) orannda/ ihalenin ksmnda/ksmlarnda % .(rakam ve yazyla) orannda] eklinde deitirilmitir.

 

MADDE 13 Ayn Yönetmeliin eki Ek-5te yer alan 4734 Sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bendine Göre Pazarlk Usulü le hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 7.1 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

 

) Yerli mal teklif edenler lehine fiyat avantaj tannmas durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli mal belgesi,

 

MADDE 14 Ayn Yönetmeliin eki Ek-5te yer alan 4734 Sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bendine Göre Pazarlk Usulü le hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 8 inci maddesinin (20) ve (21) numaral dipnotlarnda yer alan % (rakam ve yazyla) orannda ibareleri [ihalenin tamamnda % .(rakam ve yazyla) orannda/ ihalenin ksmnda/ksmlarnda % .(rakam ve yazyla) orannda] eklinde deitirilmitir.

 

MADDE 15 Ayn Yönetmeliin eki Ek-6da yer alan 4734 Sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlk Usulü le hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 7.1 inci maddesinin birinci fkrasnn (g) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

 

g) Yerli mal teklif edenler lehine fiyat avantaj tannmas durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli mal belgesi,

 

MADDE 16 Ayn Yönetmeliin eki Ek-6da yer alan 4734 Sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlk Usulü le hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 8 inci maddesinin (20) ve (21) numaral dipnotlarnda yer alan % (rakam ve yazyla) orannda ibareleri [ihalenin tamamnda % .(rakam ve yazyla) orannda/ ihalenin ksmnda/ksmlarnda % .(rakam ve yazyla) orannda] eklinde deitirilmitir.

 

MADDE 17 Ayn Yönetmelie aadaki geçici madde eklenmitir.

 

Balam olan ihaleler

 

GEÇC MADDE 9 (1) Bu maddenin yürürlüe girdii tarihten önce ilan veya yazl olarak duyurusu yaplm olan ihaleler, ilann veya duyurunun yapld tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandrlr.

 

MADDE 18 Bu Yönetmelik 19/8/2014 tarihinde yürürlüe girer.

 

MADDE 19 Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu hale Kurumu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliin Yaymland Resmî Gazete'nin

Tarihi

Says

4/3/2009

27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Deiiklik Yapan Yönetmeliklerin Yaymland Resmî Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

3/7/2009

27277

2-

4/3/2010

27511

3-

16/3/2011

27876

4-

16/7/2011

27996

5-

13/4/2013

28617

6-

24/9/2013

28775

7-

28/11/2013

28835

8-

7/6/2014

29023