Duyuru Detaylar
           Duyuru Detaylar
Kamu hale Genel Tebliinde Deiiklik Yaplmtr. (16.08.2014)

26.08.2014 21:02:40

16 Austos 2014  CUMARTES                                       Resmî Gazete                                            Say : 29090

 

TEBL

 

Kamu hale Kurumundan:

KAMU HALE GENEL TEBLNDE DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

 

MADDE 1 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayl Resmî Gazetede yaymlanan Kamu hale Genel Tebliinin 6.2.1.2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aadaki 6.2.1.3 üncü maddesi eklenmi, 6.2.2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmi, 6.2.3, 6.2.4 ve 6.2.5 inci maddeleri alt maddeleriyle birlikte yürürlükten kaldrlmtr.

 

6.2.1.3. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren Türkiye Cumhuriyeti vatanda gerçek kiiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarna göre kurulmu tüzel kiilik niteliini haiz aday ve istekliler, 4734 sayl Kanunun 4 üncü maddesindeki yerli istekli tanm gereince yerli istekli kabul edilecektir.

 

6.2.2. Yerli mal belgesi

 

6.2.2.1. stekli tarafndan teklif ettii maln yerli mal olduu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl tarafndan belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli mal belgesi ile belgelendirilir.

 

MADDE 2 Ayn Tebliin 13.1.1.1 inci maddesinin son cümlesinden sonra gelmek üzere maddeye aadaki cümle eklenmitir.

 

Ancak idareler tarafndan rekabeti salamak üzere iin yaplaca birden fazla yerde de ilan yaplabilir.

 

MADDE 3 Ayn Tebliin 58.3 üncü maddesinin birinci fkrasnn (ç) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

 

“ç) Adaylar veya isteklilerin adlarna veya unvanlarna düzenlenmi olan teklif ettii mallara ilikin yerli mal belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

 

MADDE 4 Ayn Tebliin 78.22 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan “ücretler ibaresinden sonra gelmek üzere ile engelli içi ücreti ibaresi eklenmitir.

 

MADDE 5 – Ayn Tebliin 78.28 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

 

78.28. steklilerin ayn il snrlar içerisinde birden fazla i yerinin bulunup bulunmadna baklmakszn, ihale dokümannda ayn il baznda elli veya daha fazla içi çaltrlmasnn öngörüldüü ihalelerde 4857 sayl Kanununda belirtilen asgari orana uyulmak kaydyla idarece tespit edilen engelli içi says ile bu içilerin tabi olaca ücret grubu idari artnamenin ilgili maddesinde belirtilecek ve bu içiler için birim fiyat teklif cetvelinde ayr satr açlacaktr. dareler tarafndan Kanununda belirtilen asgari orannn üzerinde engelli içi çaltrlmasn öngören düzenleme yaplmas da mümkündür. stekliler tarafndan ihale dokümannda öngörülen engelli içi says ve bu içiler için Hazinece karlanacak prim tevik tutarlar dikkate alnarak teklif bedelleri oluturulacaktr. lgili mevzuatnda engelli içi çaltrlmasn kstlayan hükümler sakldr.

 

MADDE 6  Ayn Teblie aadaki geçici madde eklenmitir.

 

Balam olan ihaleler

 

GEÇC MADDE 5 Bu maddenin yürürlüe girdii tarihten önce ilan veya duyurusu yaplm olan ihaleler, ilann veya duyurunun yapld tarihte yürürlükte olan Tebli hükümlerine göre sonuçlandrlr.

 

MADDE 7 Bu Tebli 19/8/2014 tarihinde yürürlüe girer.

 

MADDE 8 Bu Tebli hükümlerini Kamu hale Kurumu Bakan yürütür.

Tebliin Yaymland Resmî Gazete'nin

Tarihi

Says

22/8/2009

27327

Teblide Deiiklik Yapan Teblilerin Yaymland Resmî Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

4/3/2010

27511

2-

30/7/2010

27657

3-

29/12/2010

27800 - 6. Mükerrer

4-

9/2/2011

27841

5-

20/4/2011

27911

6-

20/8/2011

28031

7-

15/7/2012

28354

8-

13/8/2012

28383

9-

13/4/2013

28617

10-

23/8/2013

28744

11-

24/9/2013

28775

12-

28/11/2013

28835

13-

25/12/2013

28862

14-

7/6/2014

29023